Szkolenia

 

Szkolenie jest podstawową metodą pozwalającą na celem transfer wiedzy pomiędzy prowadzącym – trenerem, a odbiorcą – pojedynczym Klientem, czy grupą szkoleniową. Jednakże jesteśmy głęboko przekonani, że przy odpowiednio zaprojektowanym całym procesie szkoleniowym, począwszy od analizy potrzeb szkoleniowych, poprzez dobór mierników realizacji celów szkoleniowych, realizację, ewaluację po szkoleniu oraz  określenie kolejnych zadań i celów rozwojowych, jesteśmy w stanie dokonać trwałej zmiany na poziomie kompetencji uczestnika i grupy. Kompetencji rozumianych jako wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Takie podejście systemowe daje nam gwarancję uzyskania zamierzonych efektów i wprowadzenia trwałych zmian na poziomie umiejętności, zachowań, czy postaw. Szkolenia prowadzone są przy zastosowaniu najnowocześniejszych interaktywnych metod i narzędzi w oparciu o zdobycze neurokognitywistyki i andragogiki. Wykorzystujemy doświadczenia własne uczestników, studia przypadków, przykłady najlepszych praktyk, mini scenki. Precyzyjnie dobrane metafory i ćwiczenia pozwalają pracować w psychologicznie bezpiecznym środowisku.

Podwyższamy kompetencje szkoląc z zakresu:

 • sprzedaży i obsługi klienta
 • negocjacji i gier klientów
 • komunikacji interpersonalnej
 • zmiany i zarządzania zmianą
 • asertywności
 • autoprezentacji i sztuki prezentacji
 • przywództwa w organizacji
 • wywierania wpływu i obrony przed manipulacją
 • tworzenia i zarządzania zespołem
 • konfliktu i zarządzania konfliktem
 • efektywności osobistej
 • stresu i wypalenia zawodowego
 • zarządzania wiekiem w organizacji
 • prowadzenia zebrań i spotkań grupowych
 • wdrażania kultury coachingowej w organizacji
 • rekrutacji i promocji w organizacji

 

Konsulting

 

Projekty konsultingowe to zintegrowane procesy szkoleniowo – rozwojowe, łączące konsultacje, ekspertyzy ze szkoleniami i coachingiem, na różnych szczeblach organizacji i w różnych jej komórkach organizacyjnych.
Również tutaj stosujemy podejście systemowe: od określenia stanu bieżącego i oczekiwanego, celów biznesowych, mierników ich realizacji, realizację poszczególnych etapów procesu, ocenę wyników, po określenie kolejnych celów i zadań dla uczestników procesu, jak i organizacji.
 
 

Wspieramy organizacje w tworzeniu i wdrażaniu:

 • procesów rekrutacyjnych
 • opisów stanowisk pracy
 • ścieżek karier
 • programów zarządzania talentami
 • systemów szkoleń
 • zmiany, zarządzania zmianą, komunikacji w zmianie
 • kultury coachingowej w organizacji
 • systemu zarządzania przez cele
 • modeli kompetencyjnych i zarządzania przez kompetencje
 • systemu zarządzania przez wartości

 

Discovery Insights®

 

Model Discovery Insigts to nie tylko rzetelne narzędzie psychometryczne oparte na sprawdzonej metodologii, intuicyjne w użyciu,  to przede wszystkim model opisujący nasz styl funkcjonowania. Pozwalający zrozumieć zachowania własne i innych – te bardziej świadome i te mniej uświadomione. Pomagający przejść od samoświadomości, poprzez zrozumienie zachowań innych, do adaptacji w celu najbardziej efektywnej komunikacji własnej, czy w zespole, organizacji.
Od 9 lat korzystamy z metodologii Insights Discovery w pracy zarówno z klientami indywidualnymi, jak z  grupami i organizacjami.

Obszary i programy, w których korzystamy z metodologii ID:

 • indywidualny styl funkcjonowania i komunikacji
 • budowanie zespołów i wzmacnianie więzi międzyludzkich
 • efektywna komunikacja w zespole i organizacji
 • skuteczna komunikacja z klientami
 • motywowanie oparte o indywidualne style funkcjonowania
 • rozwiązywanie konfliktów personalnych i braku zaufania w zespole
 • efektywny styl zarządzania dostosowany do indywidualnych stylów członków zespołów
 • efektywna sprzedaż oparta o indywidualne style funkcjonowania klientów

 

Power Intelligence®

 

Wokół użycia siły, władzy, rangi, autorytetu, mocy narosło wiele mitów i tabu. Adekwatne i efektywne jej użycie jest kluczowe z punktu widzenia przywództwa. Bez jej użycia nie ma przywództwa. Tworzy motywację pracowników, ale też potrafi być wielkim demotywatorem. Będąc jednym z głównych powodów frustracji pracowników, menedżerów, aż do decyzji z odejściem, czy zwolnieniem włącznie.

 

Diamond Power Index®

 

Diamond Power Index® jest nowatorskim narzędziem psychometrycznym zakotwiczonym w metodologii Power Intelligence ® przybliżającym użycie władzy zarówno tej indywidualnej jak i wewnątrz organizacji. Poprzez grupy zachowań określa indywidualne preferencje w zastosowaniu władzy, siły, mocy i autorytetu. Pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie i efektywne jej wykorzystanie. Diagnozuje styl funkcjonowania zarówno jednostki jak i całej organizacji.
Pozwala zmierzyć efektywność użycia władzy przez menedżera i to zarówno tej osobistej, jak  i tej strukturalnej, wynikającej z pozycji. Pomaga w identyfikacji mocnych i słabych stron, zagrożeń i szans związanych z użyciem władzy i autorytetu. Wprowadza sugestie i rozwiązania wspierające w rozwoju menedżera, jego zespołu  i całej organizacji.